Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ПК-98 10/4/2019 Доставка на обзавеждане и оборудване на Обучителен център за доброволци, с. Белица по проект ,,JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE - СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ ”, PROJECT CODE: ROBG – 332, INTERREG V - A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ Closed -
ООП-97 9/30/2019 Осъществяване на строителен надзор за обект „Ремонт и преустройство на сграда на бивше училище „Васил Левски”- с. Белица в Обучителен център за доброволци Opened 00350-2019-0016
ПСОП-96 8/28/2019 Доставка на твърди горива за отопление (пелети) за нуждите на Община Тутракан и второстепенните разпоредители с бюджет към нея за отоплителната 2019/2020 година Opened 00350-2019-0015
ПК-95 8/26/2019 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Дом за стари хора и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в община Тутракан” – пазарна консултация по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки Opened -
ПК-94 8/22/2019 Осъществяване на строителен надзор за обект: Укрепване на напорен резервоар чрез реконструкция и изграждане на напорна стена и част от ул. „Дълбок път”, гр. Тутракан Completed -